นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด
บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) กำลังใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบพื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบที่เรากำหนด เพื่อปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนที่เข้ามาในภายในพื้นที่และบริเวณโดยรอบที่มีการตรวจสอบของเรา (เรียกรวมกันว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ผ่านการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เกี่ยวกับท่าน เราอาจทำการแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อและจะแจ้งถึงการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เรารวบรวมภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งสามารถที่จะจดจำได้ว่าเป็นท่าน การเคลื่อนไหว เสียงของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน เช่น ยานพาหนะ เมื่อเข้าสู่พื้นที่ที่ถูกตรวจสอบในสถานที่ อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของเราผ่านอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (“ข้อมูลกล้องวงจรปิด”)

 1. เหตุใดเราจึงรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือดำเนินการใด ๆ รวมทั้งไม่จำกัดแต่เพียงการบันทึก ถือ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำลาย ลบ เรียกคืน รวม คัดลอก ส่ง จัดเก็บ แยก แก้ไข หรือเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกล้องวงจรปิดของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน สำหรับ “วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด” ตามรายการที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1) เพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัยส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งทรัพย์สินของท่าน

2) เพื่อปกป้องสถานที่ อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของเรา จากความเสียหาย การหยุดชะงัก การก่อกวน การทำลาย และอาชญากรรมอื่นๆ

3) สนับสนุนองค์กรบังคับใช้กฎหมายในการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจจับ และดำเนินคดีอาญา

4) เพื่อช่วยในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการทางวินัยหรือร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ

5) เพื่อช่วยในการตรวจสอบหรือดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการแจ้งเบาะแส

6) เพื่อช่วยในการพิสูจน์หรือหักล้างในการดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกระบวนพิจารณาการจ้างงาน

เราจะติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ที่จุดสำคัญภายในสถานที่ อาคารและพื้นที่ต่างๆ ของเรา ยกเว้นบางพื้นที่ เช่น ห้องสุขา

อุปกรณ์กล้องวงจรปิดของเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และอาจจะทำการบันทึกเสียงด้วย ยกเว้นในกรณีที่อุปกรณ์/ระบบเกิดความขัดข้อง และ/หรือต้องทำการซ่อมบำรุง

เราจะติดตั้งป้ายตามความเหมาะสมในสถานที่ที่มีการใช้งานกล้องวงจรปิด เพื่อเตือนท่านว่ามีการการใช้กล้องวงจรปิด

 1. ฐานทางกฎหมาย

เราจะไม่รวบรวม ใช้ เปิดเผยกระบวนการ ถ่ายโอน และ/หรือดำเนินการใดๆ รวมทั้งไม่จำกัดแต่เพียงการบันทึก ถือ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ทำลาย ลบ เรียกคืน รวม คัดลอก ส่งต่อ จัดเก็บ แยกออก แก้ไขหรือเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกล้องวงจรปิดของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมยกเว้นต่อไปนี้

 1. ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต ฐานนี้จำเป็นสำหรับการป้องกันหรือปราบปรามอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 2. ฐานประโยชน์อันชอบธรรม ในฐานประโยชน์อันชอบธรรมจะป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนทรัพย์สินของท่าน อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของเรา และดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมดุลประโยชน์อันชอบธรรมของเราและของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละกรณี และสิทธิ์และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลกล้องวงจรปิด ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เราจะพยายามระบุขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้ได้สมดุลที่ถูกต้องตามความเหมาะสม
 3. ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้งไม่จำกัดแต่เพียงกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เราพิเคราะห์ว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่เหล่านั้นได้
 4. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด ที่เกี่ยวข้องกับท่านเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นกับบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างรอบคอบในขณะนี้หรือในอนาคต ผู้ได้รับอนุญาต หุ้นส่วนร่วมทุน และ/หรือผู้ให้บริการซึ่งอาจอยู่ต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ให้ไว้ในนโยบายนี้

บุคคลภายนอกที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลกล้องวงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ได้แก่

 1. กลุ่มและบริษัทในเครือของเรา เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลกล้องวงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านไปยังกลุ่มและบริษัทในเครือของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและผลประโยชน์ของบริษัทในเครือของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
 2. หน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลกล้องวงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อให้เป็นไปตามฐานหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือองค์กรบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนและการดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา
 3. ผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลกล้องวงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเป็นขั้นตอนที่จำเป็นของเราเพื่อให้มั่นใจในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของท่านไปยังผู้ให้บริการซึ่งบุคคลที่สาม
 4. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลกล้องวงจรปิดของท่านเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของท่านไปยังผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย การเปิดเผยหรือโอนดังกล่าวสามารถทำได้โดยได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น เว้นแต่จะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นใด (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาระหว่างเราและบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

หากข้อมูลกล้องวงจรปิดของท่านถูกถ่ายโอนไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการป้องกันไม่เพียงพอภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลในประเทศไทย เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกัน ตามที่เราให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลกล้องวงจรปิดของท่าน และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

 1. มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทางเทคนิค และการบริหารที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลกล้องวงจรปิด และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากการทำลาย การสูญเสีย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

เราจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะตามความจำเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายขั้นต่ำตามที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด

 1. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดของท่านไว้ในระบบของเราตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เมื่อเราไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดของท่านอีกต่อไป เราจะลบออกจากระบบและบันทึกของเรา ในกรณีที่มีการดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลกล้องวงจรปิด ของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ได้ จากนั้นจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายอนุญาต

 1. สิทธิ์ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และข้อยกเว้นดังกล่าว ท่านอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

 1. ได้รับแจ้ง: ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาว่าเหตุใดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงจำเป็นสำหรับการประมวลผล เราจะใช้ข้อมูลอย่างไร และจะทำอย่างไรกับข้อมูลนั้น (นโยบายนี้)
 2. การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนที่จะให้ข้อมูลที่ร้องขอแก่ท่าน
 3. การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิ์คัดค้านการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาดทางตรง
 4. ข้อจำกัด: ท่านอาจมีสิทธิ์จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
 5. การลบ: ท่านอาจมีสิทธิ์ขอให้เราลบหรือยกเลิกการระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ยกเว้นว่าเราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นหากเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามฐานหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย
 6. ยื่นคำร้อง: ท่านอาจมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจที่ท่านเชื่อว่าการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นผิดกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
 7. รายละเอียดการติดต่อของเรา

หากท่านต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เรียน : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ : บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

        เลขที่ 588 ซอยศรีนครินทร์ 16 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

อีเมล : dpo@psi.co.th

ปรับปรุงล่าสุดเดือน มิถุนายน 2565