PSI เลือกใช้แผงเทคโนโลยี CRYSTALLINE MONO HALF CELL ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์

SOLAR INVERTER เป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก MEA,PEA

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์