ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า